Over de Kim Clijsters Academy

De Kim Clijsters Academy is in enkele jaren tijd een heuse internationale tennis academy geworden.  Meer dan 60 verschillende nationaliteiten vonden de weg naar Bree om 1 of meerdere weken op KCA te trainen.  Sommigen verhuisden naar Bree om er permanent te trainen. We organiseren ook 3 internationale tornooien om onze eigen spelers aan het werk te kunnen zien.

Topspelers die hier train(d)en zijn Elise Mertens, Kei Nishikori, Sorana Cirstea, Kimmer Coppejans, Yanina Wickmayer, Anna Konjuh en nog tal van andere top 300 ATP/WTA spelers samen met jonge internationale spelers met hoge professionele ambities. En uiteraard traint Kim Clijsters voor haar comeback ook in haar eigen academy.

De sterkste troeven van KCA zijn de holistische maar ook persoonlijke aanpak.  Wij zijn niet op zoek naar grote aantallen maar werken in kleinere groepen en proberen voor elke speler het juiste persoonlijke programma en aanpak te vinden. We bieden naast de traditionele tennistraining dan ook specifieke conditietraining, medische screening, mentale screening, blessure preventie, voedingsadvies en voetzool analyses aan.

We werken hiervoor op en naast de baan met volgende visie : “SAS”.  We proberen SYSTEMATISCH te werk te gaan zodat er een duidelijk proces plaats vindt waar de speler zijn/haar progressie kan volgen.  Dit kan enkel met een duidelijke structuur, verantwoordelijkheden en een goede les inhoud. Alles moet ook AFGESTEMD zijn op mekaar tussen de verschillende werkgroepen.  Tenniscoaches , fitness coaches en medische staff van Groep Sam moeten precies weten wat er met de speler gebeurt of moet gebeuren.  Die multidisciplinaire benadering onder een dak is uniek en moet zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de Academy verder ten goede komen. Tenslotte maken de details vaak het verschil en wordt er SPECIFIEK gewerkt. Via doelstellingen en interne opvolgingsystemen houden de verantwoordelijke trainers op een efficiënte manier de aandachtspunten van de spelers onder controle.

Om dit te realiseren beschikken we over een state-of-the-art facility met negen outdoor en acht indoorbanen.  Er zijn twee fitnesszalen, een looppiste,  een groot revalidatiecentrum en een dokterspraktijk.  Er is accommodatie voorzien voor spelers in verschillende spelershuizen of gastgezinnen. Er is een erg ruim restaurant met een gevarieerd menu en een Pro Shop voor dringende tennisaankopen (en je kan er heerlijke Belgische KCA chocolade vinden).

Ons team bestaat uit een 15-tal voltijdse tennis- en fitness coaches en KCA werkt nauw samen met Kine- en Revalidatie team van Groep Sam on site. Het KCA draag customer service hoog in het vaandel en via tornooi organisaties en schoolbegeleiding proberen we een zo volledig mogelijke begeleiding aan te bieden.

Aan het hoofd van de Academy staat Carl Maes die in totaal meer dan 10 jaar Kim Clijsters begeleidde en een pak internationale ervaring met zich meebrengt.  Carl Maes werkte met tal van junioren die nadien succesvolle profspelers werden en werkt(e) met verschillende internationale tennisbonden  en academies. Alle KCA trainers zijn gekwalificeerd en/of hebben internationale ervaring opgedaan op Tennis Europe, ITF en ATP/WTA niveau.  Het conditieteam staat onder toezicht van osteopaat en kinesitherapeut Sam Verslegers die vroeger ook Kim Clijsters begeleidde.

KCA is er voor iedereen en voor alle leeftijden en niveau’s. De top van de KCA-piramide zal misschien de uitstraling van Kim Clijsters Academy bepalen, maar het kloppend hart ligt in de basis van de piramide. Dus ook Kidstennis (vanaf 4 jaar) en Recreatie spelers kunnen bij ons terecht!!  KCA werkt samen met Erperheide (Centerparcs met subtropisch zwembad etc…) , het openlucht museum Bokrijk en Plopsa indoor. Ideaal voor gezinnen of groepen waarvan niet iedereen voltijds tennist!

Er is een samenwerking met de lokale scholengemeenschap voor een combinatie studie en tennis. Voor de Nederlandstaligen is er het KCA@school project waarover U elders op deze website meer uitleg vindt. De Engelstalige studenten kunnen zich voorbereiden op US College via onze online partner Laurel Springs.

Naast de traditionele reeksen voor winter- en lentelessen hebben wij spelers die 1 of meerdere weken trainen en kiezen voor een “Performance week” of “High Performance” week. Er zijn kortingen beschikbaar wanneer je meer dan 10 weken per jaar traint op KCA.  Spelers die voltijds trainen betalen een maandbedrag en kunnen een programma op maat samenstellen inclusief Internationale tornooibegeleiding. Tijdens de schoolvakanties worden recreatieve en competitie tennisstages vaak gecombineerd met andere sporten. Dit is voor alle leeftijden en alle niveau’s. U kan meer info vinden en kiezen voor de reguliere tennislessen of voor de stages op onze website.

Overnachten kan op verschillende plaatsen indien U van wat verder komt.  Voor gezinnen en groepen is Erperheide op 5 kilometer van de club de perfecte uitvalsbasis. U geniet van een grote korting als U via KCA inschrijft en geniet van tal van andere voordelen zoals ontspannen in het subtropisch zwembad en andere attracties van Centerparcs. Voor individuen (of duo’s) werken we samen met Ingredi Hotel op 1 km van de club en de Watermolen op 5km. Meer informatie op onze pagina “ where to stay “.

U kan kiezen voor al deze programma’s via de verschillende opties in onze website. Voor een volledig ( Engels) overzicht van al onze opties kan U hier klikken voor een pdf versie van onze KCA folder.

Voor meer informatie kan je onze website verder bezoeken of stuur een emailtje naar info@kimclijstersacademy.be of U belt het nummer van KCA  +32 474 13 00 96 (ook whatsapp).

Hopelijk vond je deze informatie interessant en mogen we je binnenkort ontmoeten in onze Academy.

Tot gauw!

About the Kim Clijsters Academy

The Kim Clijsters Academy has become a real international tennis academy in a few years time. More than 60 different nationalities found their way to Bree to train for 1 or more weeks at KCA. Some moved to Bree to train permanently. We also organize 3 international tournaments to see our own players at work.

Top players who train here are Elise Mertens, Kei Nishikori, Sorana Cirstea, Kimmer Coppejans, Yanina Wickmayer, Anna Konjuh and many other top 300 ATP / WTA players together with young international players with high professional ambitions. And of course Kim Clijsters also trains in her own academy for her comeback.

The strongest assets of KCA are the holistic but also personal approach. We are not looking for large numbers but work in smaller groups and try to find the right personal program and approach for each player. In addition to traditional tennis training, we also offer specific fitness training, medical screening, mental screening, injury prevention, nutritional advice and foot sole analysis.

To achieve this we work according to the following vision: “SAS”. We try to work SYSTEMATIC so that a clear process takes place where the player can follow his / her progression. This is only possible with a clear structure, responsibilities and good lesson content. Everything must also ALIGNED between the different groups that operate at KCA.  Tennis coaches, fitness coaches, Group Sam and medical staff must know exactly what is happening to the player. This multidisciplinary approach under one roof is unique and will improve the quality of the Academy. Finally, the details often make the difference and SPECIFIC work is done. Via responsible objectives and internal follow-up systems, the responsible trainers keep the points of attention of the players under control in an efficient manner.

To achieve this, we have a state-of-the-art facility with nine outdoor and eight indoor courts. There are two fitness rooms, a running track, a large rehabilitation center and a doctor’s office. Accommodation is provided for players in different player houses or host families. There is a very spacious restaurant with a varied menu and a Pro Shop for urgent tennis purchases (and you can find delicious Belgian KCA chocolate).

Our team consists of 15 full-time tennis and fitness coaches and KCA works closely with the Kine and Rehabilitation team of Groep Sam on site. The KCA is committed to customer service and through tournament organizations and school guidance we try to offer as complete guidance as possible.

The Academy is headed by Carl Maes, who has supervised Kim Clijsters for more than 10 years and brings a wealth of international experience. Carl Maes worked with numerous juniors who subsequently became successful professional players and works with various international tennis associations and academies. All KCA trainers are qualified and / or have gained international experience at Tennis Europe, ITF and ATP / WTA level. The fitness team is supervised by osteopaa and physiotherapist Sam Verslegers, who previously also coached Kim Clijsters.

KCA is for everyone and for all ages and levels. The top of the KCA pyramid may determine the look of Kim Clijsters Academy, but the beating heart lies in the base of the pyramid. So also Kidstennis (from 4 years) and Recreation players can come to us !! KCA cooperates with Erperheide (Center Parcs with subtropical swimming pool etc …), the open-air museum Bokrijk and Plopsa indoor. Ideal for families or groups where not everyone plays tennis full-time!

There is a collaboration with the local school community for a combination of study and tennis. For the Dutch speakers there is the KCA @ school project about which you will find more explanation elsewhere on this website. The English-speaking students can prepare for US College through our online partner Laurel Springs.

In addition to the traditional series for winter and spring lessons, we have players who train for 1 or more weeks and choose a “Performance week” or “High Performance” week. Discounts are available when you train at KCA for more than 10 weeks a year. Players who train full-time pay a monthly fee and can put together a tailor-made program including international tournament guidance. During the school holidays, recreational and competitive tennis courses are often combined with other sports. This is for all ages and all levels. You can find more information and choose the regular tennis lessons (link) or the internships (link) on our website.

You can spend the night in different places if you get further. Erperheide is the perfect base for families and groups 5 kilometers from the club. You enjoy a large discount if you register via KCA and enjoy numerous other benefits to relax in the subtropical swimming pool but also other attractions of Centerparcs. For individuals (or duos) we work together with Ingredi Hotel at 1 km from the club and the Watermill at 5 km. More information on our “where to stay” page (link)

You can choose all these programs through the different options in our website. For a complete (English) overview of all our options you can click here for a pdf version of our KCA folder.

For more information you can visit our website or send an email to info@kimclijstersacademy.be or You call the number of KCA +32 474 13 00 96 (also whatsapp).

Hopefully you found this information interesting and we may meet you soon in our Academy.

See you soon!

 
Loading...